Seu Electrònica Ajuntament de Palamós

Sou a:

Inici

>>

Avís legal

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT DE PALAMÓS I DELS SEUS CONTINGUTS

Aquest portal web és la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós, amb CIF (P1712500F) i domicili al carrer major 56 de Palamós.

La seu electrònica es troba disponible per als ciutadans i les ciutadanes accedint de manera segura a través de les l'adreça electrònica, seu.palamos.cat.

L'ús de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

L'accés a la seu electrònica de l'ajuntament de Palamós és gratuït, sens perjudici de les taxes que vagin associades a la realització de determinats tràmits o la sol·licitud de determinats serveis, d'acord amb les ordenances fiscals vigents.

Per accedir a la Carpeta del ciutadà, cal que la persona interessada faci ús de sistemes signatura electrònica reconeguda. Alguns tràmits telemàtics també requereixen d'ús de sistemes signatura electrònica reconeguda.

El funcionament de la seu electrònica o dels serveis que s'hi contenen, només es poden interrompre per causes tècniques i durant el temps imprescindible. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica o alguns dels seus serveis, poden no estar operatius, s'haurà d'anunciar als usuaris i les usuàries amb la màxima antelació que sigui possible, tot indicant-hi els mitjans alternatius que estiguin disponibles; aquest avís es publicarà a la seu electrònica.

L'Ajuntament de Palamós no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'Ajuntament, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament de Palamós.

L'Ajuntament de Palamós no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informacions, errors, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causats per tercers o no imputables a l'Ajuntament de Palamós.

L'Ajuntament de Palamós no es fa càrrec dels problemes tècnics, de seguretat o de funcionament que es puguin produir en els ordinadors dels usuaris.

Les informacions i els continguts que s'inclouen en la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós, estan subjectes a les previsions següents.


PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Palamós i dels ens de gestió vinculats a ell, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Ajuntament. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Els continguts del de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L'Ajuntament de Palamós es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la seu electrònica, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo, sempre respectant la normativa legal vigent.

S'admet l'ús personal i privat de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Ajuntament pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Ajuntament de Palamós
c/ Major, 56
17240 Palamós
 
Aquesta sol·licitud també es pot realitzar mitjançant el tràmit de sol·licitud genèrica que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós.
No s'autoritza en cap cas:

. La presentació d'una pàgina de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós en una finestra que no pertany a l'Ajuntament de Palamós per mitjà d'entramat (framing).
. La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós mitjançant un enllaç en línia (in line linking).
. L'extracció d'elements de la seu electrònica que causi perjudici a l'Ajuntament de Palamós conforme a les disposicions vigents.
. L'ús comercial dels continguts de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós.
. L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Ajuntament de Palamós, sense el coneixement i l'autorització d'aquest.

L'Ajuntament de Palamós es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'Ajuntament de Palamós donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquesta seu electrònica, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, -Reglament general de protecció de dades, endavant, RGPD; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en endavant LOPDGDD; i la resta de normativa aplicable.

L'Ajuntament de Palamós només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l'exercici de les funcions de l'Ajuntament de Palamós, als efectes del que disposa l'article 5 del RGPD.

Si voleu exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, limitació del tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els termes i les condicions previstes en el Capítol  III del RGPD, us podeu adreçar a:

Ajuntament de Palamós
c/ Major, 56
17240 Palamós

Aquesta sol·licitud també es pot realitzar mitjançant el tràmit de sol·licitud genèrica que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Palamós.

B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquesta seu electrònica recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús de la seu electrònica.

En la seva seu electrònica, l'Ajuntament de Palamós no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes usuàries de la seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la seu electrònica de l'Ajuntament.

 
RESPONSABILITAT AMB RELACIÓ ALS CONTINGUTS
En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'Ajuntament de Palamós treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.


LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquestes condicions d'accés i ús al servei es regeixen i s'interpreten d'acord amb les lleis estatals i autonòmiques que els siguin d'aplicació.

Carpeta del ciutadà

Veure els meus tramitis i gestions personals

Ajuntament de Palamós

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Carrer Major, 56
17230 Palamós
Tel. 972 600 026 - 648 595 326
oac@palamos.cat

| © 2024 AJUNTAMENT DE PALAMOS Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas