Seu Electrònica Ajuntament de Palamós

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Palamós que seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. i altres disposicions d'aplicació i altres disposicions que siguin d'aplicació.

Les dades recabades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en els esmentats Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació, supresió, limitació de tractament, portabilitat de dades i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades. Podeu exercir els vostres drets adreçant-vos a l'Ajuntament de Palamós mitjançant els següents canals:

   - Formulari electrònic de sol·licitud genèrica que trobareu en aquesta mateixa seu electrònica.
   - Dirigint la seva petició per escrit a l'Ajuntament de Palamós de manera presencial o per via postal a l'adreça C/ Major, 56 17230 de Palamós.

  

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

Definició

El delegat de protecció de dades és la persona que, en col·laboració amb el responsable o amb l'encarregat del tractament, s'encarrega de supervisar de manera independent l'aplicació interna i el compliment de les normes de protecció de dades.


Regulació
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.


Funcions
Segons l'article 39 del RGPD, les funcions del delegat de protecció de dades són, com a mínim, les següents:
 
   a) Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

   b) Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

   c) Oferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.

   d) Cooperar amb l'autoritat de control.

   e) Actuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
 
Addicionalment també  té les següents altres funcions:
 
   - Donar directrius sobre mesures de seguretat (considerant 77).
   - Participar en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals (article 38.1).
   - Rendir comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l'encarregat (article 38.3).
 
 
De conformitat amb l'article 37.7 del Reglament (UE 2016/679) de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, es fa públic que, mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 16 de maig de 2018, es va adjudicar el contracte de servei, relatiu a l'assessorament extern com a delegat de protecció de dades de caràcter personal (DPD) al senyor Josep Matas i Balaguer (Assessoria jurídica LEGALMENT), per un període d'un any i amb efectes a partir del dia 16 de maig de 2018.


Dades de contacte DPD
Josep Matas Balaguer
Carrer de les Peixeteries Velles, 1, 17004 Girona.
Correu electrònic: dpd@palamos.cat
Telèfon: 972 22 16 91.

 


Ajuntament de Palamós

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Carrer Major, 56
17230 Palamós
Tel. 972 600 026 - 648 595 326
oac@palamos.cat

| © 2019 AJUNTAMENT DE PALAMOS Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas